Pirkimo taisyklės

Patvirtintos [2020 07 20]

1.SĄVOKOS

  1. Pardavėjas– UAB „TEXTILITE“, buveinės adresas Vilniaus g. 100 C, Ukmergė, juridinio asmens kodas 306343603, PVM mokėtojo kodas LT100016088519.
  2. Elektroninė parduotuvė– elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu ete-studio.lt.
  3. Pirkėjas– asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Elektroninėje parduotuvėje.
  4. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.
  5. Asmens duomenys– Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.
  6. Privatumo politika– Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių aspektų, naudojantis šia elektronine parduotuve.
  7. Taisyklės– šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių įsigijimu Elektroninėje parduotuvėje.
  8. Paskyra– Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama sąskaita, kurioje saugomi jo pateikti asmens duomenys ir duomenys apie užsakymus Elektroninėje parduotuvėje.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”) yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais.
  2. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”) yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais.
  3. Šios Taisyklės yra teisinis dokumentas, kurio privalo laikytis Pirkėjas ir Pardavėjas. Taisyklėse numatytos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, kitos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos ir su pirkimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Prieš užsakant prekes Elektroninėje parduotuvėje rekomenduojame atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką bei įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Jei nesutinkate su Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos nuostatomis, neturėtumėte naudotis Elektronine parduotuve.
  4. Pateikdamas užsakymą šioje Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje ir, kad jam jau yra daugiau, kaip 14 metų.
  5. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

3.PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėjė nurodytą sumą už užsakytas prekes, jų pristatymo mokestį ir jas priimti pasirinktoje vietoje.
  2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, ete-studio.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
  3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
  4. Pirkėjas, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810straipsnio 1 dalimi, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos, turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėse išdėstytų nuostatų. Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
  5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje ete-studio.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4.PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Elektroninėje parduotuvėje skelbiamos sąlygos.
  2. Jeigu Pirkėjas apmoka už prekes, tačiau su juo nepavyksta susisiekti per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal Pardavėjui.
  3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
  4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių tiekimu ar tuo, kad prekių nėra likę atsargų sandėlyje, Pardavėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas Pirkėją. Tokiu atveju Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas.
  5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią prekę iš Elektroninės parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Elektroninėje svetainėje. Pardavėjas deda maksimalias pastangas, kad būtų įvykdytas kiekvieno Pirkėjo užsakymas, tačiau gali pasitaikyti išimtinių objektyvių aplinkybių, kurios verčia atsisakyti užsakymo išsiuntus užsakymo patvirtinimą ir Pardavėjas pasilieka teisę tai daryti bet kuriuo metu.
  6. Jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus, Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą. Bet kokiu atveju Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl atakos prieš informacines sistemas, viruso ar kitos programinės įrangos ar technologiškai žalingos ar kenksmingos medžiagos, kuri gali paveikti Elektronine parduotuve besinaudojančių asmenų kompiuterius, IT įrangą, duomenis ar medžiagas dėl Elektroninės parduotuvės naudojimo ar jos turinio parsiuntimo, taip pat svetainių į kurias nukreipiama.
  7. Jeigu Elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių informaciją, minėtos nuorodos pateikiamos tik informaciniais tikslais ir Pardavėjas nekontroliuoja šių svetainių, nesvarbu koks būtų jų turinys ar informacija. Todėl Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kylančią dėl jų naudojimo.
  8. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  9. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
  10. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi ete-studio.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą prieš naujai prisijungdamas Elektroninėje parduotuvėje, privalo patikrinti aktualią Taisyklių redakciją ir jai pasikeitus, iš naujo su jomis susipažinti.
  11. Garantija prekėms taikoma įstatymų nustatyta tvarka (LR civilinio kodekso 6.338 straipsnis).

5.PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI

  1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
  2. Užsakymai priimami tik Elektroninėje parduotuvėje ete-studio.lt
  3. Prekės kaina ir jos pristatymo išlaidos, nurodytos Elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu yra galutinės, ir galioja tiek Pirkėjui, tiek Pardavėjui, išskyrus akivaizdžius klaidos atvejus. Jeigu Pardavėjas nustatys, kad bet kurių Pirkėjo užsakytų prekių kaina yra neteisinga, Pardavėjas kaip įmanoma greičiau apie tai informuos Pirkėją ir Pirkėjui bus suteikta galimybė patvirtinti užsakymą su teisinga kaina arba galimybė užsakymą atšaukti. Jei Pardavėjas negalės susisiekti su Pirkėju, užsakymas bus laikomas anuliuotu ir visos Pirkėjo sumokėtos sumos bus grąžintos Pirkėjui. Kainos gali keistis bet kuriuo metu, tačiau išskyrus aukščiau nurodytas aplinkybes, kainos pokyčiai neturės įtakos užsakymams, kuriems Pardavėjas išsiuntė užsakymo patvirtinimą. Kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, į kainą įtraukiant PVM. Prekės kaina padidėja pridėjus Prekės pristatymo išlaidas, kurios priklauso nuo pasirinkto pristatymo ir mokėjimo būdų.
 • Užsisakyti ir įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali vienu iš šių būdų:
  1. užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje ir sukurdamas Paskyrą, registracijos metu nurodydamas duomenis, kuriuos nurodyti yra privaloma. Prie savo Paskyros Pirkėjas gali prisijungti įvedęs registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą ir Pirkėjo sugalvotą slaptažodį;
  2. neregistruodamas Paskyros Elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju Pirkėjas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie pristatymo adresą.
  3. Užsakymo patvirtinimas Pirkėjui bus pateiktas Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu užsakymo patvirtinimo momentu.
  4. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik Pirkėjui apmokėjus už užsakymą bus formuojamas prekių užsakymas.
  5. Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per 24 valandas, užsakymas anuliuojamas.

6.PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

  1. Pirkėjas, įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo būdą ir pateikia tikslų prekių pristatymo adresą.
  2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  3. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos Elektroninėje parduotuvėje, prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kitos savybės gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
  4. Tiksli prekių pristatymo mokesčio suma Pirkėjui nurodoma Elektroninėje parduotuvėje, prieš patvirtinant užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.
  5. Prekės pirkėjui išsiunčiamos per 2-4 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo.
  6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. Didelio kurjerių darbo krūvio, valstybės institucijomis nustatytų apribojimų).
  7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, prekės turi akivaizdžių defektų, nepilna prekės komplektacija.
  8. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės(-ių) nuotraukas.

7.RINKODARA IR INFORMACIJA

  1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje ete-studio.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
  2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
  3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
  5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
  6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

8.ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  1. Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

9.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias Taisykles, kitus, su šiomis Taisyklėmis susijusius, dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, apie tai paskelbiant Elektroninėje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis. Perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  3. Visos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Elektroninės parduotuvės tekstinį ar grafinį turinį priklauso Pardavėjui arba trečiajam turinį teikiančiam asmeniui. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti Elektroninės parduotuvės turinį.
  4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  6. Šia Elektronine parduotuve besinaudojantys asmenys sutinka, kad didžioji dalis bendravimo su Pardavėju vyks elektroniniu būdu. Pardavėjas su Pirkėju susisieks elektroniniu paštu arba pateiks informaciją pranešdamas ją Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu info@textilite.lt arba pateikia susisiekdamas telefono numeriu, nurodytu elektroninės parduotuvės el. parduotuvės puslapio apačioje.
  7. Prašymus/skundus dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių Pirkėjas, kuris yra vartotojas (kaip jis suprantamas pagal taikytinus teisės aktus), taip pat gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba jos teritoriniams padaliniams, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.